ថវិកាសង្ខេបឆ្នាំ ២០២៣

ថ្ងៃទី២៤ មករា ២០២៣
1.74 MB ចំនួនទាញយក : 599

ថវិកាសង្ខេបឆ្នាំ ២០២២

ថ្ងៃទី២ កុម្ភៈ ២០២២
4.36 MB ចំនួនទាញយក : 1053

ថវិកាសង្ខេបឆ្នាំ ២០២១

ថ្ងៃទី៣១ មករា ២០២១
8.27 MB ចំនួនទាញយក : 491

ថវិកាសង្ខេបឆ្នាំ ២០២០

ថ្ងៃទី១៤ មករា ២០២០
3.39 MB ចំនួនទាញយក : 412