ថវិកាសង្ខេបឆ្នាំ ២០២២

ថ្ងៃទី២ កុម្ភៈ ២០២២
4.36 MB ចំនួនទាញយក : 540

ថវិកាសង្ខេបឆ្នាំ ២០២១

ថ្ងៃទី៣១ មករា ២០២១
8.27 MB ចំនួនទាញយក : 215

ថវិកាសង្ខេបឆ្នាំ ២០២០

ថ្ងៃទី១៤ មករា ២០២០
3.39 MB ចំនួនទាញយក : 143

ថវិកាសង្ខេបឆ្នាំ ២០១៩

ថ្ងៃទី១៤ មករា ២០១៩
3.79 MB ចំនួនទាញយក : 137