ថវិកាសង្ខេបឆ្នាំ ២០២៤

ថ្ងៃទី២៧ ធ្នូ ២០២៣
1.47 MB ចំនួនទាញយក : 300

ថវិកាសង្ខេបឆ្នាំ ២០២៣

ថ្ងៃទី២៤ មករា ២០២៣
1.74 MB ចំនួនទាញយក : 727

ថវិកាសង្ខេបឆ្នាំ ២០២២

ថ្ងៃទី២ កុម្ភៈ ២០២២
4.36 MB ចំនួនទាញយក : 1182

ថវិកាសង្ខេបឆ្នាំ ២០២១

ថ្ងៃទី៣១ មករា ២០២១
8.27 MB ចំនួនទាញយក : 566