ថវិកាសង្ខេបឆ្នាំ ២០២០

ថ្ងៃទី១៤ មករា ២០២០
3.39 MB ចំនួនទាញយក : 534

ថវិកាសង្ខេបឆ្នាំ ២០១៩

ថ្ងៃទី១៤ មករា ២០១៩
3.79 MB ចំនួនទាញយក : 503

ថវិកាសង្ខេបឆ្នាំ ២០១៨

ថ្ងៃទី១៦ មករា ២០១៨
2.87 MB ចំនួនទាញយក : 351