ព័ត៌មាន និងសេចក្តីជូនដំណឹង

-

AIIB-NA

ថ្ងៃទី២០ កញ្ញា ២០១៦

ថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា អមឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការ ជូ វិជិត្ត ចូលរួមកិច្ចប្រជុំពិនិត្យពិភាក្សា​សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការបង្កើតធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ី (AIIB) និងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ថវិកាទូទៅរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០១៤ រវាង ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ជាមួយគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ ធនាគារ និងសវនកម្ម នៃព្រឹទ្ធសភា ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦។

កម្រងរូបភាព