ថវិកាសង្ខេបឆ្នាំ ២០១៩

ថ្ងៃទី១៤ មករា ២០១៩
3.79 MB ចំនួនទាញយក : 137

ថវិកាសង្ខេបឆ្នាំ ២០១៨

ថ្ងៃទី១៦ មករា ២០១៨
2.87 MB ចំនួនទាញយក : 102

បទបង្ហាញ ស្តីពី ថវិកាឆ្លើយតបយេនឌ័រ

ថ្ងៃទី១៩ កុម្ភៈ ២០១៦
1.27 MB ចំនួនទាញយក : 387